Nhà máy Quang Hưng Plus

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, hạ tầng của nhà máy Quang Hưng Plus. Bộ hồ sơ gồm có:

  • Nhà xưởng có khẩu độ 67.5m dài 87m
  • Nhà văn phòng sử dụng kết cấu thép

Gửi anh em tham khảo.

Link tải: Nhà máy Quang Hưng Plus